Bojan Radoš - VTB Banka AD

Ja sam Bojan Radoš, interni revizor, na poziciji direktora interne revizije VTB banke a.d. Beograd.  Osnovne akademske studije završio sam na FFMO ( danas Polovni fakultet u Beogradu) Univerziteta Singidunum na smeru za finansije i bankarstvo, gde sam bio jedan od najboljih studenata u klasi, a potom i  magistrirao sa najvišim ocenama na Katedri za računovodstvo i reviziju pod mentorstvom rektora Univerziteta, prof. dr Milovana Stanišića. Ovlašćeni sam interni revizor ispred Komore ovlašćenih revizora i sertifikovani eksterni ocenjivač kvaliteta rada interne revizije u skladu sa međunarodnim standardima za internu reviziju. Takođe, član sam Globalnog instituta internih revizora, USA i Udruženja internih revizora Srbije. Na osnovu Rešenja, donetog od strane Ministarstva finansija Republike Srbije, marta 2014. godine postavljen sam za člana Komisije za  sprovođenje ispita, obuku  i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene  interne revizore  Komore ovlašćenih revizora.

Objavio sam nemali broj stručnih članaka na teme iz oblasti primene međunarodnih računovodstvenih standarda, prevarnih radnji, interne revizije i upravljanja rizicima u štampanim i elektronskim domaćim i stranim medijima. Takođe, u okviru MNG centra, predajem  na teme uspostavljanja funkcije interne revizije u preduzećima i upravljanja rizicima prema ISO 31000. Imam dugogodišnje profesionalno radno iskustvo na poslovima interne i eksterne revizije, radeći za renomirane strane i domaće konsultantske kuće i banke u stranom vlasništvu.

U VTB banci a.d. Beograd, zadužen sam za rad interne revizije, gde obavljam svoje redovne aktivnosti uz poštovanje zakonske regulative, primenu međunarodnih standarda interne revizije i Etičkog kodeksa. Menadžerski poslovi u internoj reviziji predstavljaju izazov za koji su potrebna profesionalna znanja i veštine upravljanja visoko postavljenim standardima korporativnog poslovanja, koja važe u VTB banci a.d. Beograd. Cilj u ovom poslu je stalno unapređivanje sistema upravljanja rizicima, sistema internih kontrola i procesa korporativnog upravljanja u banci. Profesionalan rad u VTB banci predstavlja bogatstvo iskustava i vrednosti koje se šire kroz celokupnu njenu organizaciju u okviru same banke, kao i VTB grupe kojoj pripada, razmenjujući neprocenjiva znanja i iskustva koja čine vitalnu kariku u očuvanju korporativnih vrednosti VTB banke a.d. Beograd. 

VTB banka a.d. Beograd osnovana je 2008. godine kao Moskovska banka a.d. Beograd, a u maju 2013. godine, banka je postala članica VTB grupe. Ova banka sarađuje sa velikim srpskim i ruskim kompanijama, segmentom malog i srednjeg preduzetništva, fizičkim licima i učestvuje u inostranim plasmanima za kreditiranje velikih srpskih preduzeća.

Univerzitet Singidunum predstavlja riznicu znanja, koncipiranu prema potrebama savremenog poslovnog ambijenta. Raspoloživost resursa i kadrova omogućava stvaranje potrebne osnove za razumevanje i prihvatanje akademskih, ali i svih drugih viših nivoa znanja za profesionalno osposobljavanje i dobar početak razvijanja karijere. Na Univerzitetu postoji volja i odlučnost da se studentima omogući što bolja sredina za napredovanje, kao i vanredna podrška u stvaranju kadra, koji je sposoban da se izbori sa težinom zahteva korporativnog poslovanja.

Intervjue sa uspešnim diplomcima Poslovnog fakulteta u Beogradu Univerziteta Singidunum objavljivaćemo u narednom periodu na sajtu fakulteta i Centra za razvoj karijere. Ukoliko želite da podelite sa nama Vaše poslovne uspehe pišite nam na alumni@singidunum.ac.rs.